Missie en Visie

Kinderen optimaal ontwikkelen in overeenstemming met hun mogelijkheden waardoor ze zo goed mogelijk zijn toegerust voor deelname aan de samenleving is de missie waarvoor de school zich gesteld ziet.

We krijgen steeds meer te maken met grotere verschillen tussen leerlingen. Het onderwijs en de onderwijsorganisatie worden hierdoor complexer. We willen tegemoetkomen aan de verschillen tussen leerlingen, maar om dit ‘onderwijs op maat’ mogelijk te maken zijn aanpassingen in de organisatie gewenst.

Onze schoolorganisatie wordt bij het tot stand komen van dit plan gekenmerkt door het leerstofjaarklassensysteem, waarbij ondersteunende functies incidenteel worden ingezet.

Vanuit onze visie op personeel willen wij ‘de krachten’ van de leerkrachten zo optimaal mogelijk benutten bij de organisatie van het onderwijs. Dat betekent dat binnen onze school deze ‘krachten’ breed ingezet kunnen worden (voorbeeld zijn in dit verband gymnastieklessen van elkaar vervangen en creativiteitslessen bij elkaar verzorgen).

Daarbij hanteren we de volgende stelling: “Samen voor allen”

We maken hierbij gebruik van belangrijke middelen:

 • Voldoende effectieve (gedifferentieerde) instructie
 • Voldoende geschikte materialen
 • Effectieve wijze van groeperen
 • Collegiale ondersteuning
 • Aansluiting bij de belevingswereld/onderwijsbehoeftes van het kind
 • Een goed leerstofaanbod (eventueel op maat)
 • Effectief ingerichte lokalen met en andere (eventueel stilwerk) ruimtes
 • Voldoende uitdaging
 • Prima ICT voorzieningen voor instructie en verwerking

Uitgangspunten:

 Het onderwijs op onze school:

 • is bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar.
 • is zodanig ingericht dat leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.
 • legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.
 • is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
 • is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
 • houdt rekening met de eigen identiteit van de leerling.
 • gaat er vanuit dat leerlingen hun eigen mogelijkheden moeten leren ontplooien en dat leerlingen ook leren van positief presteren en van fouten en conflicten.
 • wordt gegeven op basis van gelijke behandeling van meisjes en jongens
 • gaat er van uit dat kinderen zelfstandig kunnen leren werken.
 • houdt er rekening mee dat leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.
 • draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.
 • wordt gegeven met eerbiediging van iedere godsdienst of levensbeschouwing

Uiteraard zijn de kerndoelen van het onderwijs ook de doelen van onze school.