In dit Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft onze school aan hoe de ondersteuning en begeleiding  aan leerlingen binnen onze school is georganiseerd. Het SOP is bedoeld voor ouders en betrokkenen.

Wettelijk kader

Wettelijk is vastgesteld dat het schoolondersteuningsprofiel een document is, waarin de school de taken, de verantwoordelijkheden en de werkwijze ten aanzien van Passend Onderwijs vastlegt.

In dit document beschrijft de school de basisondersteuning. Daarnaast wordt beschreven welke extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden.

Het schoolondersteuningsprofiel:

• is gerelateerd aan het schoolplan en de schoolgids

• is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school

• wordt geschreven door de directie van de school in samenspraak met het team

• wordt tenminste eenmaal per jaar vastgesteld

• wordt ter advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad

Downloaden 'SOP'

Hieronder kunt u het document downloaden