Twee leerkrachten en door u gekozen ouders adviseren of stemmen in met het beleid van de school. Ouders hebben de mogelijkheid tot inspraak omtrent de gang van zaken op school. Van deze mogelijkheid kan men gebruik maken via de ouderbegeleiding van de medezeggenschapsraad. De MZR is samengesteld uit twee leerkrachten en twee vertegenwoordigers van de ouders. De MZR kan zaken, die betrekking hebben op de school bespreken met de schoolraad. Naast de MZR werkt de GMR, die de belangen op verenigingsniveau behartigt.