Verlofregeling

Het vrij vragen voor 1 of meerdere dagen kan alleen via de directeur. Bezoekjes aan een huisarts/tandarts/ziekenhuis etc. graag doorgeven aan de desbetreffende groepsleerkracht. Graag zoveel mogelijk buiten de schooluren!

Een verzoek om extra vakantiedagen dient minimaal twee maanden schriftelijk van te voren aan de directeur van de school te worden overlegd. U ontvangt van de directeur dan een beschikking. Verlof kan slechts worden verleend indien:

  • Wegens de specifieke aard van het beroep van een der ouders het slechts mogelijk is buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan.
  • Dit vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.
  • Er sprake is van een jubileum.

Ongeoorloofd schoolverzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Achtkarspelen.