Schoolplan 2015-2019
De indeling van het schoolplan 2015-2019 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Noventa en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act). De onderscheiden beleidsterreinen in dit schoolplan komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtkader. In het hoofdstuk ;Personeelsbeleid beschrijven we de competenties (in de geest van de wet Beroepen in het onderwijs) die wij hanteren voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Deze competenties vormen de rode draad in ons personeelsbeleid.

Jaarplan 2019-2020

Hieronder vindt u de concrete punten die zijn geformuleerd vanuit het schooljaarplan 2019-2020 die zijn afgeleid van het schoolplan. Mocht u het schoolplan en/of schooljaarplan zelf door willen lezen dan kunt onderaan deze pagina de snelkoppeling aanklikken.

·Dit schooljaar plannen en volgen cursus ‘Met sprongen vooruit’; voor beter en leuker rekenonderwijs, alle leerkrachten gaan deze cursus volgen.

·Afspraken mbt didactiek Woordenschat en spelling borgen, verstevigen

·Afspraken mbt didactiek Taal, Rekenen, Begrijpend Lezen/ studie vaardigheden implementeren (share-point), uitvoeren en evalueren

·Coöperatieve werkvormen, lijst Cedin gebruiken en toepassen (share-point)

·Onderzoeken of we een nieuwe/ betere Engelse methode en Schrijfmethode kunnen vinden

·Start nieuwe methodes; LIJN 3 en Blink wereld (nog niet geheel met zekerheid)

·Creatieve circuit en W.O. vakken daar waar kan combineren (op thema`s) groepsoversijgend. Daarbij kijken naar thema en kwaliteiten van leerkrachten op leergebieden; Dans, drama, muziek, techniek etc.

·Alle gemaakte afspraken en actiepunten bewaken dmv groepsbesprekingen, collegiale consultatie, klassenbezoeken en functioneringsgesprekken (wegzetten in jaarplanning).