In dit jaarplan leest u hoe we in het schooljaar 2023 -2024 ‘handen en voeten’ geven aan de missie, visie, kernwaarden van onze school. Welke strategie hanteren we om onze doelstellingen voor dit jaar te behalen? Onder 'we' verstaan we alle leerkrachten, directeur en ICZO-er van dorpsschool 'de Twa-ikker' te Augustinusga.

In het schoolplan 2020 -2024 zijn de missie, visie en kernwaarden beschreven: Kind centraal, Verantwoordelijkheid, Respect en Betrouwbaar & open. Deze zijn opgesteld na een traject van 2 jaar, waarbij we alle betrokkenen op onze school (stake-holders) hebben uitgenodigd om mee te denken.

We vinden het belangrijk om de betrokkenen mee te nemen in het continue verbeteringsproces op onze school. Waarbij de vragen ‘oppopten’: Welke waarde geven we aan dat wat we doen? Waar zijn we goed in en wat kan nog beter? Volgens de onderzoekers ‘Treacy en Wiersema’ moet je alle disciplines die op school aanwezig zijn voldoende beheersen: Klantaandacht (lees: aandacht voor kind en ouder), goed onderwijs en vernieuwing/ ontwikkeling. Op 1 gebied moet je excelleren en vooruitstrevend zijn. Waar zijn wij op dorpsschool 'de Twa-ikker’ vooruitstrevend in? Volgens de SWOT- analyse heeft het team de ontwikkelingen van de leerlingen goed in beeld. De school werkt samen met veel relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven en de zorg te bieden die nodig is.

Dit werkt goed! Hoe we dat weten? Omdat we dit terugkrijgen (zie schoolplan 2020 -2024). Toch kan het altijd nog beter. We hebben in het schoolplan een vijftal aandachtspunten opgesteld:

1.    Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerling populatie

2.    Ouders als partners van de school

3.    Aandacht voor het didactisch handelen op school

4.    De rol van deleraar komt steeds centraler te staan: zorgtaken worden meer bij de leerkracht zelf gelegd (mede door het nieuwe functiehuis Noventa, 2020)

5.    Het zicht op de ontwikkeling van het kind op onze school dusdanig in kaart brengen. Zodat de uitvoering en monitoring nog beter op elkaar afgestemd zijn. Meer opbrengstgericht denken en werken binnen de school aanscherpen.

Aan de hand van deze aandachtspunten hebben we voor dit jaar 8 streefdoelen opgesteld. Deze streefdoelen zijn opgebouwd uit bouwstenen volgens ‘de piramide van Kaplan en Norton’: resultaten, mensen, middelen, structuur, cultuur en ketens. We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit.